Category: Bezpečnost

Bodový systém

O bodovém systému

Úkolem bodového sytému je sledovat opakované páchání přestupků a trestných činů. Jde o snahu vynucovat dodržování pravidel provozu. Bodový systém byl u nás zavedený 1. července 2006.

V rámci bodového systému jsou přestupky obodovány a spáchá-li řidič nějaký přestupek, dostane za něj příslušný počet trestných bodů, které jsou zaznamenané v registru řidičů do pěti pracovních dnů od jeho spáchání. Pokud se řidič zároveň dopustí více přestupků, zaznamenají se trestné body pouze za nejzávažnější z nich.

Pokud řidič dosáhne počtu dvanácti bodů, je mu odebrán řidičský průkaz. Tím jedinec pozbývá oprávnění řídit na jeden rok. O vrácení řidičského oprávnění může řidič požádat po jednou roce o uložení sankce. Musí však podstoupit přezkoušení z odborné způsobilosti.

Trestné body lze také odečítat. Řidič o to může zažádat, pokud mu za posledních 12 měsíců nebyl žádný bod odečtený. V tomto případě mu odečtou čtyři body. Po dalších 12 měsících lze odečíst další 4 body a po třetích 12 kalendářních měsících zbývající body.

Přestupky a jejich bodové ohodnocení

1 bod

Jeden bod dostane řidič za nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce neumožňuje dosažení rychlosti stanovenou zákonem, za neoprávnění užití vyhrazeného jízdního pruhu, za porušení zákonu o osvětlení vozidla, při porušení povinnosti vyplývají ze zákazové či příkazové značky a za neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré a oranžové barvy.

2 body

Dva body dostane řidič za nedovolenou jízdu po tramvajovém pásu, za nepřipoutání se, za porušení povinnosti použít dětskou autosedačku, za neoznačení překážky provozu, kterou řidič způsobil, za porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel a za překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec.

3 body

Tři body dostane řidič, pokud způsobí dopravní nehodu při hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, nebo došlo-li k porušení pozemní komunikace, za držení telefonního přístroje či jiného hovorového nebo záznamového zařízení, překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec, za nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, je-li to řidičovo povinnost, ohrožení jiného řidiče předjížděním, překročení povolených hodnost stanovených zvláštním právním předpisem a při zjištění obsahu alkoholu rovné či menší 0,3 promile.

4 body

Čtyři body dostane motorista při řízení vozidla neumožňující chodci bezpečně přejít na přechodu, při ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, ohrožení chodce otáčením nebo couvání, nedáním přednosti v jízdě v případech, kdy je to povinností řidiče, za překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky, řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než tu, která mu byla přidělená.

5 bodů

Pět bodů bude přiděleno řidiči, který řídil vozidlo technický nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci, nemá-li platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti, překročí-li nejvyšší dovolenou rychlost o 40 km/h v obci a o více než o 50 km/h mimo obec za nezastavení vozidla na signál „Stůj“, který je daný oprávněnou osobou.

6 bodů

Šest bodů dostane řidič za bezprostřední požití alkoholu, nebo v takové době po použití, po které je řidič pod jeho vlivem a jeho obsah je vyšší než 0,3 promile. Dále se přičítá šest bodů za předjíždění v místech, kde je to zakázané, za otočení se vozidla do protisměru či couvání na dálnici nebo silnici, kde to není povoleno, za vjíždění na železniční přejezd, je-li to zakázáno a za řízení motorového vozidla při zadržení řidičského průkazu.

7 bodů

Sedm bodů řidič dostane za řízení motorového vozidla bez držení příslušného řidičského oprávnění, pokud požil alkohol či návykovou látku, odmítne-li se podrobit dechové zkoušce, odmítne-li se podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem či návykovou látkou, způsobí-li dopravní nehodu porušením povinnosti řidiče a v rámci této autonehody dojde k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví a při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo hmotné škodě nad 100 000 Kč.

Nehodovost v České republice

Každý den můžeme v televizních zprávách, na internetu či v novinách číst o dopravních nehodách. Dbát o bezpečnost na vozovce je velmi důležité. Nehody často končí trvalými následky nebo smrtí. Myslete na to vždy, když usedáte za volant.

Nehodovost a její příčiny

Pozitivní zprávou je, že v roce 2010 zemřelo na silnicích v České republice méně lidí než v předchozích letech. I tak číslo 749 není malé, zvlášť když si nepředstavíme jen číslo, ale skutečné lidské životy.

Nejčastější příčinou dopravních nehod je nepřiměřená rychlost, která navíc umocňuje následky nehod. Řidiči si také často neuvědomují stav vozovky a nepřizpůsobí mu svou rychlost. Nevyplácí se také podceňovat technický stav svého vozidla.

Mnozí řidiči usedají za volant s nějakou tou promilí v krvi. I když se člověk necítí opilý, je třeba si uvědomit, že i malé množství alkoholu má vliv na naše motorické schopnosti a postřeh.

Pozor si dejte také na zbytkový alkohol. Pokud den před tím, než někam jedete, více popíjíte, nevyjíždějte nikdy hned po ránu. Řidiči by měli mít alkoholtester, který jim dá spolehlivou odpověď na to, zda mohou usednout za volant.

O alkoholtesteru

Alkoholtester (neboli dechový analyzátor) je měřicí přístroj, který informuje osobu, jaké množství alkoholu se nachází v jeho krvi. Jak je možné, že se z dechu dá poznat alkohol přítomný v krvi?

V plicích dochází k přímému kontaktu krve s vdechnutým vzduchem. Do krve se váže kyslík a uvolňuje se z něho oxid uhličitý a jiné plyny a páry včetně alkoholu.

Měření umožňuje citlivé čidlo, které zpracovává a vyhodnocuje údaje pomocí mikroprocesoru.

K měření přistupujte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu. Chcete-li mít jistotu, že alkoholtester bude měřit spolehlivě, nechte ho kalibrovat. To vás vyjde na 100 – 500 Kč.

Dejte si také pozor na levné alkoholtestery, které neumí naměřit nulovou hodnotu, a tak s nimi nikdy nemáte jistotu, že můžete usednout za volant.

Rychlost a její vliv na bezpečnou jízdu

Nepřiměřená rychlost způsobuje třetinu dopravních nehod s následkem smrti. Proto si více přiblížíme fakta o rychlosti a jejímu vlivu na jízdu.

Proč je vysoká rychlost nebezpečná?

Vysoká rychlost má za následek snížení času pro vyhodnocování situace na vozovce. Řidič, který jeden nepřiměřenou rychlostí, nemá čas reagovat na nepředvídatelné události. Navíc trvá mnohem déle zabrzdit. Vzdálenost mezi začátkem brzdění a zastavením se vzrůstající rychlostí zvyšuje, a to o hodně. Brzdná dráha je totiž úměrná druhé mocnině rychlosti.

Je nutné si také uvědomit, že rychlost vozidla vyvinutá při nárazu výrazně ovlivňuje závažnost poranění. Pravděpodobnost vážného zranění při autonehodě zásadně roste i s malým zvýšením rychlosti.

Významný vliv má rychlost také na zorné pole řidiče. Při rychlosti 130 km/h je zorné pole pouhých 30o.

Dodržování bezpečné vzdálenosti

Agresivní řidiče, kteří jsou na nás nalepení během jízdy, zná asi každý řidič. Možná dokonce do této skupiny motoristů patříte.

Zbavte se tohoto zlozvyku a dodržujte bezpečnou vzdálenost. Jakou dodržovat bezpečnou vzdálenost? Obecně platí, že pokud vozidlo před vámi míjí nějaký bod u silnice, např. strom, vy k němu musíte dojet nejdříve za dvě sekundy.

Proč zrovna dva sekundy? Začne-li řidič před vámi brzdit, vy začnete brzdit až později, zhruba po jedné až dvou vteřinách. To je reakční doba.

Dráha pro zastavení vozidla

Dráha pro zastavení vozidla je ovlivněná reakční dobou a vlastní brzdnou dráhou. Reakční dráha představuje dráhu, kterou řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná nebezpečnou situaci, zpracuje ji a poté začne brzdit.

Při 50 km/h je reakční dráha dlouhá 14 m, dráha zastavení je pak 28 metrů. U 80km/h je reakční dráha 22 metrů a dráha zastavení 57 metrů. To je na suché vozovce. Situace se zhoršuje, pokud je silnici mokrá, nebo je na ní náledí.

Bezpečnostní systém ABS

Co je to bezpečnostní systém ABS

ABS představuje zkratku ze spojení „Anti-lock Brake Systém“, což můžeme přeložit jako protiblokový systém. Jde o systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění. Díky tomuto systému je možné zachovat větší stabilitu, ovladatelnost a říditelnost vozidla. ABS také umožňuje zkrátit brzdnou dráhu, především na mokré či zledovatělé vozovce.

Systém ABS se skládá z těchto částí: snímače otáček kol, řídící jednotka systému ABS, „impulsní“ kroužky na nábojích kol a elektrohydraulické (popř. elektropneumatické) řídící ventily.

Blíže o ABS

A jak systém ABS vlastně funguje? Řídící jednotka systému zjišťuje aktuální rychlost každého kola. Určuje tzv. referenční rychlost vozidla. Tu porovnává s otáčkami kol. Dojde-li ke snížení rychlosti některého z kol pod stanovenou hodnotu oproti referenční rychlosti, řídící jednotka odpustí tlak z brzdového systému bez ohledu na polohu brzdového pedálu. Ihned po jeho roztočení opět tlak napustí zpět.

Funkční systém ABS zajišťuje stabilitu a ovladatelnost vozidla při všech stavech jízdní dráhy, přizpůsobuje se změnám adheze vozovky, brání rozkývání vozidla, musí rozeznat aquaplaning a vhodně na něj reagovat a musí kontrolovat bezchybnost funkce ABS.

Používejte bezpečnostní pásy

O bezpečnostních pásech

Bezpečnostní pás je zařízení, které umožňuje pasažérům vozidla jejich větší bezpečnost. Výrazně dokáže snížit následky případné autonehody. Pomocí něho jsou řidič a spolujezdci poutání k sedadlu. Patří mezi zádržné bezpečnostní systémy.

Používání bezpečnostních pásů je upravené zákonem 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a je povinné. Nebudete-li mít bezpečnostní pás při silniční kontrole, dostanete pokutu a ztratíte dva body.

Pásy jsou různé. Dělíme je na typy podle počtů bodů. Máme dvoubodové až sedmibodové. V autě se nejčastěji setkáme s tříbodovými a dvoubodovými pásy. Nejúčinnější jsou bezpečnostní pásy do rychlosti 50km/hod. Nejlepší je používat je v kombinaci s airbagem. Pokud budete mít v autě airbag a nepřipoutáte se, můžete následky nehody naopak zhoršit.

Nepoužívat bezpečnostní pás se nevyplatí. Uvádí se, že nepřipoutané osoby na předním sedadle umírají 6krát častěji než připoutané osoby.

Poutejte se správně

A jak se správně poutat, aby vaše bezpečnost byla co největší. Důležité je upravit pás tak, aby jeho spodní část byla nízko a pevně přes vaše boky. Upevnění pásu by mělo vést přes rameno a hruď. Pás nesmí být umístěn za záda nebo pod paží. Mohlo by vás to v případě nárazu ohrozit na životě. Zkontrolujte také, zda nemáte pod pásy tvrdé a ostré předměty, které by vám v případě nehody mohly způsobit zranění.

Airbag: Zvyšte svou bezpečnost v autě

Co je to airbag

Airbag představuje zařízení zajišťující pasivní bezpečnost. Jde o vak, jehož úkolem je při nárazu nafouknout se, a tak zbrzdit náraz jeho těla. Díky tomu vzniká menší pravděpodobnost, že se pasažér zraní o volant, sklo či další části vozu.

Airbag je složený ze tří částí. Jsou jimi vzduchový vak, vyvíječ plynu a řídící elektronika se senzory nárazu.

Používání airbagu

Dojde-li k nárazu, senzory v airbagu ho zaznamenají a vyvíječ plynu se aktivuje. Vzduchový vak se nafoukne v době cca 40 ms. Během minimálního času vytvoří před pasažérem ochranný prostor. Krátce po aktivaci se airbag sám vyfoukne.

Nejdříve vznikly čelní airbagy, které chrání řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Dnes však máme i airbagy, které chrání při bočním nárazem. Dále si můžete zakoupit hlavové, kolenní a další airbagy.

Pozor: Airbag představuje pouze doplněk záchranného systému a je nutné ho používat s bezpečnostními pásy. Při nezapnutých pásech vás může i zabít. Jeho úkolem je pouze vytvořit ochranný prostor mezi hlavou cestujícího a kostrou automobilu.

pro výběr povinného ručení doporučujeme: povinné ručení kalkulačka.

O brzdách

Co jsou brzdy?

Brzda představuje technické zařízení, které slouží k zastavení či zpomalení pohybujícího se předmětu. Brzdy se uplatňují především u dopravních prostředků, i když jejich použití je mnohem širší.

Brzdové systémy

Brzdové systémy můžeme dělit podle různých kritérií. Rozlišujeme provozní, nouzové a parkovací brzdy. Podle počtu nezávislých okruhů je dělíme na jednookruhové a dvouokruhové. Nejčastějším dělením je podle konstrukce. Máme kotoučové a bubnové brzdy.

Kotoučové brzdy

Kotoučové brzdy představují brzdy, jejichž pracovní částí je kotouč. Přenos brzdné síly je u těchto brzd většinou hydraulický. Sešlápnete-li brzdový penál, vznikne tlak v brzdovém systému. Brzdová kapalina začne tlačit na brzdový píst, který tlačí brzdové destičky kolmo na rotor.

Výhodami kotoučových brzd oproti bubnovým jsou nižší váha, lepší výkon a lepší chlazení. Jsou však dražší a náchylnější na poruchy vzniklé znečištěním.

Hlavními součástmi kotoučových brzd jsou:

 • rotor: Je většinou kovový. Drahá auta mají keramický brzdový kotouč, který se vyznačuje menší hmotností. Také se méně opotřebovává.
 • brzdový píst: Tuto součástku najdeme v brzdovém třmenu, na který je připojená hadička s brzdovou kapalinou. Při sešlápnutí brzdového pedálu vznikne v brzdovém systému tlak. Tento tlak přitlačí píst a s ním brzdové destičky k brzdovému kotouči.
 • brzdový třmen: Součástka, která je pevně připojená k automobilu.
 • brzdové destičky: Jsou přitlačované brzdovými písty. Jsou vyrobené tak, aby společně s brzdovým kotoučem vznikalo tření.

Bubnové brzdy

Jde o brzdy, u kterých brzdové části působí na vnitřní povrch válcové plochy tělesna. Je spojen s brzděnou součástí.

Brzdový buben je pevně spojen s rotující brzděnou součástí. Brzdové čelisti jsou přitlačovány při brzdění rozpěrným ústrojím a vzniká tak tření, na jehož základě se vytváří brzdná síla. Přítlačná síla je vytvořena buď hydraulicky či mechanicky.

Výhodami bubnových brzd je, že celé ústrojí brzdy je umístěno uvnitř bubnu. To ho chrání před nečistotami. Mají delší životnost a snadné spojení s parkovací brzdou. Nevýhodou je delší brzdění při zahřátí a nerovnoměrné opotřebení brzdových čelistí.

Bubnová brzda se skládá z:

 • brzdového bubnu: Vyrábí se z šedé litiny, ocelolitiny či slitiny pevných kovů, které se vyznačují odolností proti oděru. Bubny musí být tepelně i tvarově stálé.
 • brzdové čelisti: Jsou nejčastěji vyrobené z ocelového plechu. Jejich konstrukce představuje tvar půlměsíce s profilem „T“.
 • štítu brzdy
 • rozpěrného mechanismu: Tvoří je jeden či dva rozpěrné válečky a čep.
 • vratných pružin

O dětských autosedačkách

Od roku 1. 7. 2006 jsou povinné dětské autosedačky na všech typech pozemních komunikací. Neberte to však jako povinnost ze zákona, kterou musíte splnit, abyste nedostali pokutu. Jde o bezpečnost vašeho potomka, a proto vyberte dětskou autosedačku, která splňuje všechny potřebné parametry.

Proč používat dětskou autosedačku?

Používání autosedaček je velmi důležité pro bezpečnost vašeho potomka. Nebudete-li mít autosedačku, snadněji dojde při autonehodě ke zranění či úmrtí vašeho dítěte.

Je třeba si uvědomit, že při prudkém brzdění je každá osoba v autě vržena velkou silou vpřed. Náraz i při pomalé jízdě má podobné následky jako pád z 10 metrů. Statistika říká, že nepřipoutané děti umírají při autonehodách 7x častěji než zabezpečené děti.

Jak vybírat správnou autosedačku?

Na trhu je velké množství autosedaček. Vybírejte konkrétní výrobek pečlivě. Při jejím výběru berte v potaz především váhu a velikost vašeho dítěte, ale také fakt, zda je sedačka tvarově a technicky přizpůsobená vašemu automobilu. Tento údaj najdete na zkušební značce sedačky. Je-li na ní označení „Universal“, je vhodná pro všechny vozy. Při montáži autosedačky dbejte vždy na to, abyste ji uchytili bezchybně a mohla tak plnit svůj účel.

Na zkušební značce najdete ještě údaje o výrobci a jméno produktu, váhový rozsah, zkušební symbol a kód země.

Typy autosedaček

Dětské autosedačky dělíme do několika typů podle věku a především váhy potomka. Pojďme si jednotlivé typy více přiblížit.

Skupina 0 a 0+

Jde o skupinu pro děti do 1 kg. Kojence je nutné přepravovat v autosedačce skořepinového typu. Ta umožňuje jeho převoz v pololeže. Upevňuje se vždy v poloze proti směru jízdy. Sedačku je žádoucí upevnit na zadní sedadlo automobilu. Dopředu ho dejte jen v případě, že nemáte aktivovaný airbag. Nenechávejte dítě dál ve skořepině, pokud již hlavou přesáhlo jejího vrcholu.

Skupina I

Je vhodná pro děti ve věku 1 a 4,5 let. Váhově je skupina vymezená od 9 do 18 kg. Můžete si zvolit různé zabezpečovací systémy. Jsou jimi:

 • tříbodový pásový systém: Dítě je v sedačce zajištěné tříbodovým popruhem vozidla.
 • systém kalhotových šlí: Děti tu jsou poutány k sezení upraveným popruhovým systémem.
 • systém se záchytným tělesem: Dítě je chráněno při čelních a bočních srážkách. Fyzikální síla vyvinutá při autonehodě se u tohoto systému rovnoměrně rozloží na celou zádovou oblast.
 • systém k upevnění proti směru jízdy: Je velmi účinným systém proti čelnímu nárazu.

Skupina II

Do této skupiny spadají děti ve věku od 3,5 – 7 let. Váhově jsou sedačky pro děti od 15 do 25 kg. Zde se uplatňují autosedačky se dvěma metodami zabezpečení:

 • zádržné systémy se zvýšeným sezením: Lze ho používat až od doby, kdy dítě nepotřebuje žádný speciální zádržní systém. Používají se ve spojení s tříbodovým pásem.
 • zádržné systém se zádržným tělesem: U těchto sedaček není vlastní popruhový systém. Dítě sedí na sedadle a zádržné těleso je umístěné přes nohy dítěte.

Skupina III.

Do této skupiny spadají autosedačky pro děti od šesti let do výšky 150 cm. Váhové rozmezí tu je od 22 do 36 kg. Ani v pozdějším věku dítěte nepodceňujte používání autosedaček. Bezpečnostní pásy pro dospělé vzhledem k jejich výšce mohou být pro děti do 150 cm nebezpečné.