Bodový systém

O bodovém systému

Úkolem bodového sytému je sledovat opakované páchání přestupků a trestných činů. Jde o snahu vynucovat dodržování pravidel provozu. Bodový systém byl u nás zavedený 1. července 2006.

V rámci bodového systému jsou přestupky obodovány a spáchá-li řidič nějaký přestupek, dostane za něj příslušný počet trestných bodů, které jsou zaznamenané v registru řidičů do pěti pracovních dnů od jeho spáchání. Pokud se řidič zároveň dopustí více přestupků, zaznamenají se trestné body pouze za nejzávažnější z nich.

Pokud řidič dosáhne počtu dvanácti bodů, je mu odebrán řidičský průkaz. Tím jedinec pozbývá oprávnění řídit na jeden rok. O vrácení řidičského oprávnění může řidič požádat po jednou roce o uložení sankce. Musí však podstoupit přezkoušení z odborné způsobilosti.

Trestné body lze také odečítat. Řidič o to může zažádat, pokud mu za posledních 12 měsíců nebyl žádný bod odečtený. V tomto případě mu odečtou čtyři body. Po dalších 12 měsících lze odečíst další 4 body a po třetích 12 kalendářních měsících zbývající body.

Přestupky a jejich bodové ohodnocení

1 bod

Jeden bod dostane řidič za nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce neumožňuje dosažení rychlosti stanovenou zákonem, za neoprávnění užití vyhrazeného jízdního pruhu, za porušení zákonu o osvětlení vozidla, při porušení povinnosti vyplývají ze zákazové či příkazové značky a za neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré a oranžové barvy.

2 body

Dva body dostane řidič za nedovolenou jízdu po tramvajovém pásu, za nepřipoutání se, za porušení povinnosti použít dětskou autosedačku, za neoznačení překážky provozu, kterou řidič způsobil, za porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel a za překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec.

3 body

Tři body dostane řidič, pokud způsobí dopravní nehodu při hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, nebo došlo-li k porušení pozemní komunikace, za držení telefonního přístroje či jiného hovorového nebo záznamového zařízení, překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obec, za nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, je-li to řidičovo povinnost, ohrožení jiného řidiče předjížděním, překročení povolených hodnost stanovených zvláštním právním předpisem a při zjištění obsahu alkoholu rovné či menší 0,3 promile.

4 body

Čtyři body dostane motorista při řízení vozidla neumožňující chodci bezpečně přejít na přechodu, při ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, ohrožení chodce otáčením nebo couvání, nedáním přednosti v jízdě v případech, kdy je to povinností řidiče, za překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky, řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než tu, která mu byla přidělená.

5 bodů

Pět bodů bude přiděleno řidiči, který řídil vozidlo technický nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci, nemá-li platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti, překročí-li nejvyšší dovolenou rychlost o 40 km/h v obci a o více než o 50 km/h mimo obec za nezastavení vozidla na signál „Stůj“, který je daný oprávněnou osobou.

6 bodů

Šest bodů dostane řidič za bezprostřední požití alkoholu, nebo v takové době po použití, po které je řidič pod jeho vlivem a jeho obsah je vyšší než 0,3 promile. Dále se přičítá šest bodů za předjíždění v místech, kde je to zakázané, za otočení se vozidla do protisměru či couvání na dálnici nebo silnici, kde to není povoleno, za vjíždění na železniční přejezd, je-li to zakázáno a za řízení motorového vozidla při zadržení řidičského průkazu.

7 bodů

Sedm bodů řidič dostane za řízení motorového vozidla bez držení příslušného řidičského oprávnění, pokud požil alkohol či návykovou látku, odmítne-li se podrobit dechové zkoušce, odmítne-li se podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem či návykovou látkou, způsobí-li dopravní nehodu porušením povinnosti řidiče a v rámci této autonehody dojde k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví a při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo hmotné škodě nad 100 000 Kč.